Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy

ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica

 

Statut

Statut

Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4),
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2021 r. poz. 4),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369),
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. 2003, nr 89, poz. 825),   
 5. Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Zarządem Powiatu Trzebnickiego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przekazania przez województwo dolnośląskie prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy,
 6. Uchwały nr XII/88/2019 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy
 7. Niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Bibliotece – należy przez to rozumieć Bibliotekę Pedagogiczną w Trzebnicy;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy.

 

§ 3

 

Siedzibą Biblioteki jest miasto Trzebnica, ul. Nowa 1.

 

§ 4

 

Obszarem działania Biblioteki jest Powiat Trzebnicki.

 

§ 5

 

Biblioteka działa przez cały rok i jest placówką, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

§ 6

 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dniach i godzinach podanych na stronie internetowej placówki.

 

§ 7

 

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Opłaty mogą być pobierane za:

 1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wydruki komputerowe,
 2. oprawę zniszczonych dokumentów,
 3. wypożyczenia międzybiblioteczne,
 4. niezwrócone w terminie książki i inne materiały biblioteczne
 5. uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych

 

 

Rozdział II

Cele i zadania

 

§ 8

 

Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy prowadzi działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

 

§ 9

 

1. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z przepisem art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4) oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.

 

2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

 

3. Biblioteki mogą ponadto:

1) prowadzić działalność wydawniczą;

2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna Biblioteki

 

§ 10

Organem prowadzącym Bibliotekę Pedagogiczną w Trzebnicy jest Powiat Trzebnicki.

 

§ 11

Biblioteką kieruje dyrektor.

 

§ 12

 

1. Dyrektor Biblioteki sprawuje nadzór pedagogiczny

2. Dyrektor Biblioteki:

 1. kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 3. współpracuje z organem prowadzącym na rzecz prężnego rozwoju placówki.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:

 1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Biblioteki;
 2. określa zakresy obowiązków służbowych dla pracowników;
 3. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe;
 4. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

3. Dyrektor ponadto:

 1. opracowuje strategię rozwoju Biblioteki;
 2. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspiruje do podejmowania innowacji;
 3. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy oraz informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego, umożliwia realizację zadań związanych z awansem, wspiera rozwój zawodowy wszystkich nauczycieli.

 

§ 13

 

W bibliotece zatrudnia się nauczycieli bibliotekarzy.

 

§ 14

 

W bibliotece mogą być zatrudnieni inni specjaliści oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

 

§ 15

Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

 1. przestrzeganie obowiązującego czasu pracy,
 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 4. informowanie swoich przełożonych o napotykanych trudnościach,
 5. okazywanie należytej staranności o urządzenia, materiały i inne mienie stanowiące własność biblioteki,
 6. powiadomienie swego bezpośredniego przełożonego o wszelkiego rodzaju nadużyciach na szkodę pracodawcy,
 7. opracowywanie materiałów bibliotecznych w formacie MARC 21,
 8. udzielanie informacji bibliograficznych i rzeczowych indywidualnym użytkownikom biblioteki oraz grupom zorganizowanym,
 9. prowadzenie wraz z innymi pracownikami biblioteki zajęć z zakresu  edukacji czytelniczej i medialnej,
 10. stwarzanie atmosfery życzliwości i gotowości niesienia merytorycznej pomocy użytkownikom placówki,
 11. udzielanie instruktażu z zakresu posługiwania się katalogiem on-line oraz korzystania z platformy IBUK Libra,
 12. rejestrowanie kwerend czytelniczych,
 13. typowanie książek do zakupu,
 14. udział w skontrum,
 15. układanie zwrotów na półkach w magazynie,
 16. porządkowanie książek i innych materiałów bibliotecznych,
 17. prowadzenie selekcji zbiorów,
 18. prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 19. włączanie się w organizację spotkań autorskich,
 20. prowadzenie wspomagania szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013 poz. 369),
 21. podejmowanie współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami.
 22. udział we wszystkich pracach biblioteki.

 

§ 16

 

Do zadań pracownika obsługi należy:

 1. przestrzeganie przepisów prawa,
 2. sumienne i sprawne wykonywanie zadań  służbowych,
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo,
 4. przestrzeganie zasad kultury osobistej w kontaktach ze zwierzchnikami i pozostałymi pracownikami,
 5. zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 6. codzienne sprzątanie pomieszczeń  biurowych Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy, w tym: zamiatanie i mycie podłóg, wycieranie kurzu z mebli biurowych i parapetów okiennych, opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury, mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach, mycie glazury i posadzek w toaletach,
 7. okresowe czynności porządkowe, w tym: pastowanie i froterowanie podłóg – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, sprzątanie pomieszczeń magazynowych Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, mycie drzwi i lamperii – w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, mycie okien – 2 razy w roku, mycie klatki schodowej wspólnie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy (wg ustalonego harmonogramu), podlewanie kwiatów – raz w tygodniu,
 8. zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń, zgłaszanie przełożonym wszelkich zauważonych awarii i uszkodzeń instalacji i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zainstalowanych w pomieszczeniach Biblioteki,
 9. dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń,
 10. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych, po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń.
 11. po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń pracownik obsługi jest zobowiązany do pozamykania okien, pozakręcania baterii odbiorników wody, sprawdzenia, czy w pomieszczeniach nie pozostają elementy mogące być przyczyną pożaru, zamknięcia wszystkich sprzątanych pomieszczeń.

 

§ 17

 

 1. Prawa i obowiązki pracowników Biblioteki będących nauczycielami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, z 2021 r. poz. 4),  
 2. Prawa i obowiązki pozostałych pracowników określają przepisy prawa pracy, w tym ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

 

 

Rozdział IV

Użytkownicy Biblioteki

 

§ 18

1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają:

 1. nauczyciele i nauczyciele akademiccy związani z Dolnym Śląskiem poprzez zatrudnienie, zamieszkanie lub studia,
 2. studenci publicznych uczelni dolnośląskich oraz słuchacze publicznych szkół policealnych na Dolnym Śląsku,
 3. uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Trzebnickiego,
 4. inni czytelnicy zamieszkali lub zatrudnieni na terenie Powiatu Trzebnickiego:
 • pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytutów i innych zakładów naukowych,
 • pedagodzy, psycholodzy i wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej
 • kuratorzy sądowi,
 • pracownicy instytucji kultury,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • inne osoby za zgodą dyrektora.

2. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa „Regulamin udostępniania zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w Trzebnicy”.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

Zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są w trybie określonym w prawie oświatowym.

Informacje

Liczba wyświetleń: 891
Utworzono dnia: 30.01.2019

Historia publikacji

 • 10.08.2023 17:12, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 13.07.2021 12:11, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 10.03.2021 10:30, Administrator
  Edycja strony: Statut